Algemene Voorwaarden

Anne Koning is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie). De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding en nascholing van relatie- en gezinstherapeuten. In een visiedocument staat beschreven wat systeemtherapie is en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten. 

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

 Klik hier voor de betreffende beroepscode. Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dit bij voorkeur bij de therapeut, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de NVRG. 

Klachtenprocedure

 Mocht u onverhoopt klachten hebben over de geleverde diensten van Praktijk Koning-Grit dan horen wij dit graag. Onze klachtenprocedure werkt als volgt:

 1. U kunt contact met ons opnemen via de mail (info@praktijkkoning-grit.nl) of telefonisch via bovenstaande nummers. Wij reageren binnen een week op uw bericht. Binnen tien werkdagen na het melden van de klacht vindt er een gesprek plaats om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt hebben wij de mogelijkheid om deze periode met 14 dagen te verlengen.

2. Mocht bovenstaande niet tot een gewenste oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met Mevouw D. Braun. Mevrouw Braun is niet verbonden aan Praktijk Koning- Grit en derhalve een onafhankelijke objectieve partij. Mevrouw Braun is bereikbaar via mail@daniellebraun.nl. Na ontvangst van de klachtenmelding zal zij binnen 10 werkdagen contact met u opnemen. Zij zal advies uitbrengen over de verdere afhandeling van de klacht.

3. Het advies van Mevrouw Braun is voor Praktijk Koning-Grit bindend en zal binnen 30 werkdagen worden opgevolgd.

4. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1  Algemeen

1.1 Deze opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Praktijk Koning-Grit  en alle opdrachten en overeenkomsten die met Praktijk Koning-Grit worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 

1.2  Afwijkingen van deze opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door Praktijk Koning-Grit niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Praktijk Koning-Grit anders is overeengekomen. 

1.3  Aanbiedingen van Praktijk Koning-Grit zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald. 

1.4  Praktijk Koning-Grit is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt. 

1.5  Praktijk Koning-Grit kan deze opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden. 

1.6  Een overeenkomst gaat in zodra Praktijk Koning-Grit bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren. 

1.7  Voor inschrijving voor trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat de overeenkomst is aangegaan zodra het contract is ingediend bij Praktijk Koning-Grit, schriftelijk of per mail / online en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Na het indienen van het contract heeft u nog 14 dagen bedenktijd.

1.8  Voor inschrijving voor leergangen, trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat Praktijk Koning-Grit als aanvullende voorwaarde voor inschrijving kan hanteren dat de factuur vooraf wordt betaald. Deelname is dan pas gegarandeerd als de kosten zijn voldaan.  

Artikel 2 Offertes

2.1 Indien in de door Praktijk Koning-Grit uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen.

2.2 De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

2.3 De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van Praktijk Koning-Grit slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen. Dit is eveneens van toepassing op opdrachten tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek.  

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdrachtgever zal volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht verlenen en aan Praktijk Koning-Grit de informatie, materialen en faciliteiten die daartoe benodigd zijn beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) Praktijk Koning-Grit dat in het bedrijf van de opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is.

3.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de opdrachtgever medewerking verleent.

3.3 Praktijk Koning-Grit zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichtingen die Praktijk Koning-Grit met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Artikel 7:403 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht verleend aan een specifieke persoon) is niet van toepassing.

3.4 De werkzaamheden van Praktijk Koning-Grit kunnen onder meer bestaan uit: voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden), uitvoeren van een programma (training, key note lezing, workshop, werkconferentie, dynamische presentatie, game of adviestraject). besprekingen (inhoudelijke besprekingen, voortgangs-besprekingen en evaluatiegesprekken), coachingssessies, begeleiding van teams, begeleiding van projectgroepen, consultancywerkzaamheden.

3.5 De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flip-over. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte. 

Artikel 4 Prestaties door derden

4.1 In overleg met, en na goedkeuring van de opdrachtgever kan Praktijk Koning-Grit gebruik maken van externetrainers/adviseurs/acteurs uit eigen netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van Praktijk Koning-Grit door een derde zal kunnen worden uitgevoerd. 

Artikel 5 Tarieven en betalingen

5.1 Voor de werkzaamheden van Praktijk Koning-Grit is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een middag, ochtend of een avond. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2  Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingkosten) en studiemateriaal, inclusief reiskosten en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen in de offerte. 

5.3  Praktijk Koning-Grit behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet Praktijk Koning-Grit niet tijdens lopende opdrachten. Voor een verlenging van de opdracht bij dezelfde opdrachtgever, kan de tariefsverhoging wel worden doorgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst. 

5.4  Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd of in één bedrag achteraf. 

5.5  De betalingstermijn van facturen van Praktijk Koning-Grit bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, veertien dagen na factuurdatum. 

5.6  Praktijk Koning-Grit kan diensten aanbieden die vooraf worden gefactureerd, zoals deelname aan opleidingen, leergangen, trainingen, workshops, lezingen. 

5.7  Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en Praktijk Koning-Grit kan de dienst niet leveren door overmacht of een tekort aan inschrijvingen, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan deelnemer (opdrachtgever). 

5.8  In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet- nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Praktijk Koning-Grit is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,= onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen. 

5.9 Praktijk Koning-Grit is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Praktijk Koning-Grit. 

Artikel 6 Wijziging of Annulering van de opdracht

6.1 Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dat de overeen- gekomen tijdsplanning of aanpak beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen zijn voor de partijen bindend.

6.2 Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de over- eengekomen levertijd, honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Praktijk Koning-Grit dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden.

6.3 Iedere aan Praktijk Koning-Grit verstrekte opdracht, kan schriftelijk (brief of fax) worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of faxdatum.

6.4 Bij annulering gelden de volgende regelingen:-  Annulering op een termijn van meer dan zes weken voor 
aanvang van de werkzaamheden is kosteloos, behoudens eventuele reeds verrichtte voorbereidingsactiviteiten en kosten van derden die Praktijk Koning-Grit aantoonbaar heeft gemaakt en die Praktijk Koning-Grit verschuldigd blijven. -  Bij inschrijving voor leergangen, opleidingen, trainingen, workshops, kunnen bij annulering administratiekosten in rekening worden gebracht, mits dit vooraf op het inschrijfformulier kenbaar is gemaakt. -  Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de werkzaamheden onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. -  Bij ernstige persoonlijke omstandigheden van opdrachtgever (ziekte, overlijden) kan Praktijk Koning-Grit uit coulance een uitzondering maken en zal Praktijk Koning-Grit dit ook ten alle tijden en met hart en ziel overwegen. Aan deze coulance regeling kan echter door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.  


Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy 


7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door Praktijk Koning-Grit gebruikte modellen, studiematerialen, methoden, technieken en instrumenten berusten blijvend bij Praktijk Koning-Grit, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt.7.2 Het is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Koning-Grit, niet toegestaan de door Praktijk Koning-Grit in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald. 7.3 Opdrachtgever zal een naamsvermelding van Praktijk Koning-Grit of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen. 7.4 Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden.7.5 Gegevens van deelnemers (opdrachtgevers) aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen kunnen op een deelnemerslijst vermeld worden ten behoeve van die specifieke leergang, training, opleiding, workshop. Op het inschrijfformulier wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat deelnemer (opdrachtgever) dat niet wil. 7.6 Praktijk Koning-Grit verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.7.7 Praktijk Koning-Grit verplicht ingehuurde derden een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee ook de ingehuurde derde zich verplicht tot geheimhouding zoals in artikel 7.6 omschreven.

7.8 Bij opleidingen, leergangen, workshops, trainingen zal Praktijk Koning-Grit deelnemers (opdrachtgevers) wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter ore komt van mede- deelnemers. Deelnemers (opdrachtgevers) verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1  Praktijk Koning-Grit is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht. 

8.2  De totale aansprakelijkheid van Praktijk Koning-Grit zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan Praktijk Koning-Grit verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.3  De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Praktijk Koning-Grit te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens Praktijk Koning-Grit na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond. 

8.4  De opdrachtgever vrijwaart Praktijk Koning-Grit en de voor Praktijk Koning-Grit werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan Praktijk Koning-Grit verstrekte informatie of materialen.  

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten

9.1  In het geval dat Praktijk Koning-Grit door ernstige overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan Praktijk Koning-Grit naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding (zoals accommodatiekosten) te zijn gehouden. 

9.2  Bij ernstige overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal Praktijk Koning-Grit er overigens altijd alles aan doen om met opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Praktijk Koning-Grit ingeschakelde derden.

9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip.

9.5 Bij opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, kan Praktijk Koning-Grit een minimum aantal deelnemers instellen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, is Praktijk Koning-Grit gerechtigd tot annulering over te gaan. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en reeds voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt. 

Artikel 10 Diverse bepalingen

10.1 Indien één of meer bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

10.2 Praktijk Koning-Grit is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.

10.3 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amersfoort, onverminderd ons recht om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie. 

Amsterdam, 11 juni 2014 Mirjam Grit en Anne Koning